این دومین متعلق به کیست؟

whois Farsi

 

 نام  دومین مورد نظر خود را بدون.http://www وارد کنید.