تبليغات اينترنتي    تماس با ما     فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن

در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن

 

از جان طمع بريدن آسان بود وليکن

از دوستان جانی مشکل توان بريدن

 

خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ

وان جا به نيک نامی پيراهنی دريدن

 

گه چون نسيم با گل راز نهفته گفتن

گه سر عشقبازی از بلبلان شنيدن

 

بوسيدن لب يار اول ز دست مگذار

کخر ملول گردی از دست و لب گزيدن

 

فرصت شمار صحبت کز اين دوراهه منزل

چون بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدن

 

گويی برفت حافظ از ياد شاه يحيی

يا رب به يادش آور درويش پروريدن