سه اشتباه بزرگ منجر به نابساماني شغلي

 

ظاهر، صدا، نحوه دست دادن، لبخند تماس چشمي شما همه چيزهايي هستند، كه در اولين برخورد شما را معرفي مي كنند.

البته در دنياي امروز دانستن فوت و فن كار و مسلط بودن به آخرين فناوري ها بسيار مفيد است. ولي هنوز در بسياري مشاغل  موفقيت كاري به نحوه برخورد با افراد و چگونگي ظاهر شدن فرد در مقابل ديگران به شدت وابسته است.

اشتباه اول: مطابق سليقه خود لباس پوشيدن، نه براي سازماني كه در آن كار مي كنيد.

آيا شما هم جزء افرادي هستيد كه سركار لباس هاي مطابق سليقه شخصي خود مي پوشيد؟ ولي بايد لباسي بپوشيد كه ارباب رجوع در برخورد با شما احساس راحتي كند.

حقيقت اين است كه اگر قسمتي از سازمان نباشيد، احساس اطمينان را در افراد القاء نخواهيد كرد. مثلاً يك مشاور اقتصادي يا كارگزار بورس بايد لباسي مطابق عرف جامعه بپوشد. هميشه يك لباس مرتب براي جلسات غير منتظره در دسترس داشته باشيد. در اينصورت شما گيراتر به نظر مي رسيد و به اوج حرفه اي خود و سازماني كه در آن كار مي كنيد كمك خواهيد كرد.

اشتباه دوم: به جزئيات ظاهري توجه كافي نكنيد.

آيا براي شما پيش نيامده است كه وقتي با لباس ها و كفش تميز و مرتب به سر كار مي رويد احساس بهتري داشته ايد؟ بد نيست بدانيد چنين احساسي را با شدت بيشتر در مراجعان خود القاء مي كنيد. آيا زمانيكه سر كار مي رويد كفشهاي خود را تميز مي كنيد؟ آيا لباس شما تميز است و اتو دارد؟ آيا موهاي شما آراسته مرتب است؟ و....

شايد فكر كنيد آنقدر توانايي برقراري ارتباط داريد و آنقدر در كار خود خوب هستيد كه مراجعان تحت تأثير ظاهر شما قرار نگيرند. ولي ظاهر نامرتب شما ممكن است اين احساس را در مراجعين القاء كند كه شما كه نمي توانيد به ظاهري آراسته داشته باشيد. چگونه مي خواهيد كار خود را درست و با جزئيات كامل انجام دهيد.

اشتباه سوم: ظاهر خود را به روز نكنيد.

آيا هنوز مدل موهاي شما همان است كه در زمان دبيرستان داشتيد؟ آيا عينك شما آنقدر قديمي شده كه از دور جلب توجه مي كند؟ آيا لباس هاي چند سال پيش را داريد و هنوز مي پوشيد؟

پوشيدن لباس هاي كلاسيك خوب است ولي پوشيدن چنين لباسهايي سر كار مي تواند اين احساس را در مراجعين القاء كند كه شما از دنياي پيرامون خود عقب هستيد.

براي حل اين مشكل بهتر است با يك دوست كه سليقه خوبي دارد مشورت كنيد و اگر كار شما بسيار رسمي است بهتر است براي خود يك مشاور براي اين گونه كارها داشته باشيد.

ظاهر حرفه اي شما در همان نگاه اول سابقه حرفه اي شما را بيان مي كند. پس كاري كنيد كه مراجعين براي سپردن كار خود به شما اعتماد كنند.

 

 

 

 

 

اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن  اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن