اتومبيلي براي نجات سياره خاكي

هر روز ميليونها نفر در جهان با اتومبيل هايي رفت و آمد مي كنند كه ظرفيت حمل 4 نفر سرنشين يا بيشتر را دارند، اين در حالي است كه به تنهايي رانندگي مي كنند و اتومبيل آنها هيچ سرنشين ديگري ندارد. اين به معناي اتلاف سرسام آور انرژي است. حال تصور كنيد اتومبيلي مهندسي ساز و تندرو ايمن و با مصرف سوخت پايين ساخته شود و فقط ظرفيت حمل يك سرنشين را داشته باشد.

اين دليلي بود كه سبب ساخت برايكسل اتومبيل سه چرخه شد. البته توجه داشته باشيد كه اين يك سه چرخه معمولي نيست بلكه يك سه چرخه داراي موتور بنزيني است كه با هر وسيله سه چرخي كه تاكنون ديده ايد تفاوت دارد و با آن مي توانيد با آسودگي خاطر در جاده ها رفت و آمد كنيد.