سورتمه سواري در خيابان

اين روزها با گران شدن سوخت در غرب كارپولينگ در حال رواج است. كارپولينگ عبارت است از سواري اشتراكي با وسيله اي مانند اتومبيل با اين تفاوت كه اين اتومبيل داراي موتور نيست بلكه با ركاب زدن اين افراد به حركت در مي آيد. فكر كنيد وسيله نقليه اي داريد كه مي توانيد به اتفاق خانواده با آن به گردش برويد و در عين حال دست جمعي ورزش كنيد و در هزينه سوخت هم صرفه جويي كنيد. حتي با اين وسيله مي توانيد با همكاران خود سر كار برويد و در نگهداري محيط زيست و كاهش آلودگي نقش خود را ايفا كنيد.

نام وسيله اي كه در اينجا به شما معرفي مي كنيم داگزلد است كه داراي چهار صندلي و ركاب است و به شما و سه نفر ديگري كه سوار بر اين وسيله مي شوند اجازه مي دهد بدون نياز به بنزين، گازوئيل و حتي نيروي برق به مسافرت برويد. تنها چيزي كه لازم داريد چهار ساق سالم و قوي است. شايد اين وسيله را بتوان يك دوچرخه چهار چرخ ناميد!

دوچرخه دست جمعي

در ضمن براي استفاده از داگزلد كمي تمرين و آموزش لازم است تا هماهنگي لازم بين همه افراد برقرار شود.

 

 

 

 

 

 

اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن  اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن