خطر رانندگي در باران

پديده هيدروپلنينگ (تشكيل لايه اي از آب بين لاستيك اتومبيل و سطح جاده) بعد از تصادف بزرگترين خطري است كه هر راننده اي را تهديد مي كند. فرض كنيد در هواي باراني در جاده لغزنده با سرعت 90 يا 100 كيلومتر بر ساعت در حال رانندگي هستيد، ناگهان كنترل اتومبيل از دست شما خارج مي شود. چه مي كنيد؟ حقيقت اين است كه كار زيادي از شما بر نمي آيد تنها راه پيشگيري از بروز چنين پديده اي است. بسياري راننده ها نمي دانند چرا وقتي ترمز مي گيرند و كمي فرمان را مي چرخانند ناگهان ماشين شروع به چرخيدن مي كند. نتايج مصاحبه هاي انجام شده با اغلب افرادي كه اين اتفاق برايشان افتاده نشان مي دهد كه آنها نمي دانستند چه اتفاقي افتاده است و فقط متوجه شده اند كه ناگهان اتومبيل از كنترل خارج شده است.

چيزي كه در همه حوادث ناشي از هيدروپلنينگ مشترك بوده وجود آب در سطح جاده است. اكنون براي روشن شدن بهتر موضوع، پديده هيدروپلنينگ براي شما شرح داده مي شود:

هنگامي كه چرخها بر روي سطح جاده اي كه بر اثر باران سنگين يا آب گرفتگي بخاطر ضعف آسفالت خيس شده اند، حركت مي كنند. تيغه اي از آب در جلوي چرخها جائيكه لاستيك مي خواهد با جاده تماس داشته باشد بوجود مي آيد. اگر لاستيكهاي شما وضعيت خوبي داشته باشد، در سرعتهاي پايين تيغه آب را به اطراف تخليه مي كند و اجازه مي دهد لاستيكها براي ترمز گرفتن و پيچيدن اتومبيل به آسفالت بچسبند. اما زمانيكه لاستيك هاي اتومبيل شما صاف شده است يا در شرايط مناسب نيست تيغه آب بوجود آمده تخليه نخواهد شد و در حقيقت لاستيكها  سوار بر آن مي شوند. و تماس خود را با سطح جاده از دست مي دهند. در اين حالت پديده هيدروپلنينگ حاصل مي شود. هر چه عمق آب بر روي جاده بيشتر باشد احتمال رخ دادن اين پديده بيشتر است. در سرعتهاي پايين آب به راحتي به اطراف پاشيده مي شود. در سرعتهاي بالاتر پاشش تيغه آب به اطراف مشكل تر مي شود. لاستيكهاي با آجهاي عميق و لاستيكهايي كه مخصوص شرايط باراني طراحي شده اند. بهترين كارايي را دارند. اما حتي بهترين لاستيكها هم در سرعتهاي بالا دچار پديده هيدروپلنينگ مي شوند. و لاستيكهاي صاف در سرعتهاي پايين در حد 50 كيلومتر بر ساعت با اين مشكل روبرو مي شوند.بهترين توصيه به هر راننده اي با هر اتومبيلي در شرايط باراني كم كردن سرعت است. اندازه گيري عمق آب در سطح جاده تقريباً غير ممكن است. رانندگي در سرعت بالا ممكن است باعث نفوذ آب به زير كاپوت اتومبيل شما شود و سبب خاموش شدن اتومبيل و گير كردن شما در جاده اي شود كه اتومبيل ها كنترل زيادي ندارند.

چيزي كه بار ديگر تأكيد مي كنم اين است كه ترمزهاي ABS (سيستم ضد قفل چرخها در هنگام ترمز) تايرهاي مخصوص جاده باراني، اتومبيل چهار چرخ، سيستم كنترل كشش اتومبيل هيچكدام به اندازه كم كردن سرعت مؤثر نيست.

بهترين راه حل براي جلوگيري از اين پديده رانندگي با سرعت زير 50 كيلومتر در ساعت است.