حقايق جالبي درباره اهرام مصر

اهرام كهن مصر به عنوان مقبره براي پادشاهان كهن ( و همسران آنها) ساخته شده اند. و براي آنان داشتن مقبره به شكل هرم يك ارزش غير قابل قياس بود.

بيشتر اهرام در ساحل غربي رود نيل جاييكه فقط صحراي خشك وجود دارد واقع شده اند. علت اينكه اهرام در كنار رود نيل ساخته شده اند فقط اين بود كه رساندن تخته سنگ هاي بزرگ بوسيله آب به محل ساخت اهرام ساده تر بود.

اولين هرم براي پادشاه Sneferu چهارمين شاه از سلسله چهارم پادشاهي عهد عتيق مصر ساخته شد.

هرم پادشاه خوفو بزرگترين هرم (هرم بزرگ درگيزا)است. اين هرم به عنوان هفتمين شگفتي از عجايب هفتگانه معروف است و ارتفاع ان 146 متر است.

 تا سال 2008 ميلادي 138 هرم كشف شده است بيشتر اهرام خود شامل هرم هاي جانبي و هرم ملكه هستند هرم هاي جانبي به عنوان محل دفن استفاده مي شدند و محل آنها معمولاً به صورت يك راز باقي مانده است.

جمع آوري و ترجمه: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: