كنترل رانندگان نوجوان به كمك فورد

حتماً تا به حال افرادي را ديده ايد كه در هنگام رانندگي خود را فناناپذير مي دانند و از انجام هيچ حركت خطرناكي ابا ندارند و طبق آمار بيشترين اين افراد نوجواناني هستند كه با اتومبيل والدين خود به گشت و گذار مي پردازند. اين مسئله مهندسان كمپاني فورد را به فكر انداخت تا سيستمي بسازند كه به وسيله آن والدين بدون آنكه در اتومبيل حضور داشته باشند سرعت و حتي صداي سيستم صوتي اتومبيل را كنترل كنند. آنها براي اتومبيل كليدي ساخته اند كه ويژه نوجوانان است. و وقتي بوسيله آن اتومبيل را استارت مي كنند، به صورت خودكار سرعت اتومبيل محدود مي شود. و به اين ترتيب سرعت اتومبيل به كمتر از 130 كيلومتر بر ساعت محدود مي شود و محدوديت صداي سيستم صوتي روي 44 درصد مي باشد. و همين طور كه مي دانيد بيشتر تصادفات منجر به فوت، در سرعت هاي بالا اتفاق مي افتد. از اين رو اين سيستم مي تواند جان جوانان بسياري حفظ كند.

اين سيستم همچنين داراي بوق هاي هوشدار دهنده است كه در سرعتهاي 70 تا 100 كيلومتر در ساعت بسته به شرايط نواخته مي شوند.