گريفون اژدهاي پرنده! 

گريفون (يا گريفين) موجودي افسانه اي است كه سر و بالهاي آن مانند عقاب و بدن آن مانند شير است. اما اين نام را روي وسيله اي گذاشته اند كه شبيه بال يك هواپيماي جنگنده است و يك فرد به تنهايي مي تواند آن را به تن كند و با آن پرواز كند. اين وسيله در ابتدا براي اهداف نظامي ساخته شد ولي خبرهايي به گوش مي رسد از اينكه ضرب شست بعدي جميز باند در فيلم آينده اش همين گريفون است البته با نام اسپلكو. البته اسپلكو نسبت به سلف خود دچار اصلاحاتي هم شده است مثلاً وزن آن 13 كيلوگرم كاهش پيدا كرده است و توانايي حمل 45 كيلوگرم ادوات و تجهيزات به آن اضافه شده. جالب است بدانيد اين وسيله داراي موتور نيست و نوعي گلايدر محسوب مي شود و سرعت ماكزيمم آن تا 217 كيلومتر بر ساعت مي رسد و مي تواند وسيله بسيار مؤثر در رسيدن به پشت خطوط دشمن و هدف گرفتن اهداف استراتژيك باشد.