حقايق جالبي درباره گوشي هاي موبايل (تلفن همراه)

آيا مي دانيد؟

تا 60% از تشعشعي كه از يك تلفن همراه معمولي ساطع مي شود بوسيله سر صاحب تلفن جذب مي شود و اين ميزان تشعشع براي گرم كردن بدن كافي است.

چندين آزمايش كه توسط گروه هاي مختلف كه با يكديگر ارتباطي نداشته اند، انجام شده است. و اين آزمايشها ثابت كرده اند كه تشعشع ساطع شده از گوشي تلفن همراه تا چهار برابر تشعشع ساطع شده از آنتن تلفن است. 

پایگاه کشوری سیم کارت ایران

و مقدار مشابهي تشعشع از كي پد و دهني تلفن همراه ساطع مي شود.

مطالعات اخير نشان مي دهد ميزان تشعشع مضر كه باعث عوارض جدي مي شوند كمتر از استانداردهاي تلفن همراه هستند.

كارخانجات سازنده تلفن همراه مي توانند تلفن هايي با تشعشع بسيار كمتر از اين بسازند اما آنها به انجام اين كار بي ميل هستند چون بايد از قسمتي از سود خود صرفنظر كنند.

ماركها و مدلهاي مختلف تلفن همراه سطوح مختلفي از تشعشع را ساطع مي كنند.

 

پایگاه کشوری سیم کارت ایران