زيباترين توربين هاي بادي جهان

در اين صفحه توربين هاي منحصر به فردي را مي بينيد كه علاوه بر زيبايي توليد كننده رايگان انرژي الكتريكي هستند.

برج آپارتماني كه در بالاي آن توربين ها قرار دارند.

 

معماران هميشه تمايل دارند بهترين قسمت ساختمان را در بالاي برج خود قرار دهند. زيرا مشتري هاي آنها معمولاً از بالا به مدل آنها نگاه مي كنند.

 

يك تونل بادي بر روي پل عابر پياده

اين هم روياي مايكل جانتزن طراح است، تا روي پل هاي عابر پياده توربين بادي نصب شود كه توليد كننده انرژي الكتريكي باشد.

توربين هاي بادي در اتوبان

اين توربين بر اساس يك پروژه دانشجويي اجرا شده است. اين توربين ها بر اساس توربين دور آرام طراحي شده است و اين توربين ها ( دور آرام) معمولاً از نوع عمودي هستند. هر چند نوع افقي آنهم به خوبي كار مي كند.

لامپ هاي خياباني كه با توربين بادي كار مي كنند.

هلند خانه سنتي توربين هاي بادي است، چون سرزمين مسطح آن محل خوبي براي وزيدن بادهاي ساحلي است. اين هم يك نمونه كاربردي پروانه اي شكل از توربين هاي بادي است، كه براي تامين روشنايي حيابان استفاده مي شود.

در اين مورد هم خود قضاوت كنيد.