دوچرخه هاي ديدني

  • يك دوچرخه تاو كه مي توان آن را به كوچكترين اندازه ممكن تبديل كرد

دوچرخه تا  شو

  • يك دوچرخه تاشوي ديگر

دوچرخه تاشو

  • اين دوچرخه زيبا هم برنده مسابقه بين المللي طراحي دوچرخه در سال 2006 شده است.

دوچرخه اي با طراحي شگت انگيز