نسخه صوتی

يك سال در برابر ده سال

ما معمولاً در تخمين برای زمان عملي كردن افكار خود دچار اشتباه مي شويم. مثلاً براي رسيدن به هدفي كه چندين سال زمان نياز دارد، تخمين چند ماهه مي زنيم. و نتيجه آن مي شود كه خيلي زود از كار خود نا اميد و در نهايت پشيمان مي شويم و همه آن تلاش ها و رويا ها را بيهوده فرض مي كنيم. غافل از اينكه در محاسبات خود كمي اشتباه كرده ايم.حقيقت اين است كه براي رسيدن به بسياري از اهداف بزرگ بايد بيش از يك سال سعي و تلاش كرد. هيچ دليلي وجود ندارد كه زمان رسيدن به هدف را طولاني تر در نظر نگيريم. تصور كنيد اگر 10 سال گذشته را بر روي يك هدف خاص كار كرده بوديد اكنون در چه موقعيتي بوديد. در اين صورت نحوه زندگي، تلاش، آموختن و... شما چه تفاوتي با اكنون داشت.

شايد شما اين گونه عمل كرده ايد و اكنون با غرور به آينده نگاه مي كنيد. و شايد در تخمين خود دچار اشتباه شده ايد و در 10 سال گذشته بيش از 5 هدف را دنبال كرده ايد ولي به هيچ كدام دست نيافته ايد. خوب اگر اينگونه است اكنون نوبت شماست احتمالاً رويا هاي بسياري براي خود در نظر گرفته ايد آيا زمان رسيدن به آنها را هم تعيين كرده ايد؟ اين زمان چقدر است؟ 3 ماه، 6 ماه، يك سال؟ چطور است اين زمان را 5 يا حتي 10 برابر كنيم؟  زمان مورد نياز را بدون استرس و نگراني تعيين كنيد. توجه داشته باشيد كه هميشه مشكلات پيش بيني نشده وجود دارند كه بوسيله شما بايد از سر راه برداشته شوند. ولي مشكلي نيست چون شما براي همه آنها زمان لازم را در نظر گرفته ايد. و وقت كافي داريد و فقط بايد عمل كنيد. و ميزان تلاش شماست كه سرعت رسيدن به هدف را افزايش مي دهد. خوب شما در برنامه ريزي به خود وقت بيشتري داده ايد و در عين حال در هنگام عمل تلاش زيادي كرده ايد. بنابراين نه آن استرس قبلي را داريد و نه در صورت نرسيدن به هدف در كوتاه مدت نا اميد مي شويد.

خوب اكنون زمان حركت است. راه طولاني است، اما شما قدرتمنديد چون به اين راحتي ها دلسرد نمي شويد.

علی یزدی مقدم

مطالب مرتبط: