جلوگيري از خراب شدن ارتباط با رئيس

رفتار با بعضي از سرپرستان و رؤسا بسيار سخت است. آنها رفتارهاي غير قابل پيش بيني دارند. ولي با پيش گرفتن سه راهي كه به شما در اين مقاله توصيه مي كنيم مي توانيد بهتر كار كنيد و حتي در شغل خود ترقي كنيد. با بكار بستن اين راهها احتياج نيست براي فرار از دست رئيس ترسناك خود بيش از توان خودكار كنيد بلكه مي توانيد به اندازه توان كار كنيد و كارهاي كوچكي انجام دهيد تا محيط كار را براي شما كمي دلپذيرتر كند. اين راهها به اين شرح است:

1ــ كاري كنيد احساس خوبي داشته باشد.

همه سرپرستان و رؤسا حتي آنهايي كه به نظر شما ترسناك هستند، به اين سياست خوب جواب مي دهند. بگذاريد از كارهاي خوب شما كسب اعتبار كنند. حتي بيشتر اعتبار موفقيت خود را به آنها بدهيد.

نگران اين نباشيد كه ديگران ندانند شما اين كار را انجام داده ايد آنها مي دانند چه كسي واقعاً كار كرده است. آنگاه نشسته و ببينيد كه احساس او نسبت به شما چگونه است.

2ــ كاري كنيد احساس مهم بودن كند.

آيا مي خواهيد با رئيس خود كمي تفريح كنيد؟! او را ستايش كنيد. به او بگوييد چقدر از او آموخته ايد يا از توانايي ها وصفات خوبش بگوييد. حال عكس العمل او را مشاهده كنيد.

3ــ در مورد مشكلات بدون ارائه راه حل صحبت نكنيد.

اين روزها مديران به علت سرعت تغييرات در دنياي مدرن شديداً تحت استرس هستند. و هر بار كه كسي آنها را صدا مي كند آنها منتظر شنيدن يك مشكل هستند و ناخودآگاه استرس آنها زياد مي شود. و طبيعتاً هر بار كه اعصاب او به هم مي ريزد رفتارش هم تحت تأثير قرار مي گيرد.

هر بار كه با مشكلي برخورد مي كنيد سعي كنيد راه حل شايسته و قابل انجامي هم براي آن ارائه كنيد. به عنوان مثال بگوييد: «آقاي رئيس مشكلي وجود دارد. من روي آن كار كرده ام.... اين راه حل را پيشنهاد مي كنم تا آن را برطرف كنيم.»

اين كار باعث مي شود رئيس شما از شما به خاطر تلاشي كه كرده ايد قدرداني كند.

خوب فكر نكنيد بايد منتظر يك رئيس بداخلاق و ترسناك باشيد تا اين كارها را انجام دهيد اين روشهاي براي هر نوع رئيسي خوب جواب مي دهد.

موفق باشيد!