با رويا هاي خود ترقي كنيد.

روزي از مردي كه در حرفه خود بسيار موفق بود پرسيدند: چگونه در اين مدت كم اين همه كارهاي بزرگ انجام داده اي؟

او در پاسخ گفت: «من در رويا ديدم، و تصميم گرفتم، تا روياي خود را دور نريزم. سپس به رختخواب رفتم و در مورد روياهاي خود فكر كردم. و به خواب رفتم. و خواب روياهاي خود را ديدم زمانيكه از خواب بيدار شدم راه تبديل آن رويا ها به واقعيت را پيدا كردم. در  حاليكه ديگران به من مي گفتندتو نمي تواني اين كار را انجام دهي من با شدت بيشتر براي رسيدن به آنچه مي خواستم كار مي كردم تا به اين موفقيت ها رسيدم. يادم هست كه شخصي مي گفت مردان بزرگ روياي ديگران هستند.»

آنها در مه يك روز بهاري يا در قرمزي آتش يك زمستان طولاني چيزهايي (روياهايي) مي بينند. و آنرا تقويت و حفاظت مي كنند. در حاليكه كه ديگران روياهايشان را به دست فراموشي مي سپارند. آنها روياهاي خود را در روز هاي سخت تقويت مي كنند، و با سعي و تلاش  ابرهاي ترديد را دور ميكنند و آنگاه است كه زمان درخشش رويايي است كه اكنون به واقعيت پيوسته است. اين فرايند هميشه براي كسي كه ايمان و اميد به روياهايش دارد رخ مي نمايد.

بنابراين هيچگاه اجازه ندهيد. كسي روياهاي شما را بدزدد يا حتي سعي كند آنرا براي شما غير ممكن جلوه دهد.

آواز خود را بخوانيد، روياي خود را در خواب ببينيد و چشم انتظار آرزوي خود باشيد

مقالات مرتبط:

 اسرار ايجاد انگيزه نامحدود

خلاقيت