سخناني از گاندي

گاندي در لغت به معناي صلح و آرامش است. منارزه حماسي او براي متحد كردن مردم هندوستان براي اينكه يك حكومت مردمي داشته باشند بي نظير است. فرزانگي و دورانديشي اين مرد بزرگ انسان را به تحسين وادار مي كند. در اين متن تعدادي از اثر گذارترين سخنان گاندي آشنا مي شويد.

ــ ضعيف هيچگاه نمي تواند ببخشد (چون قدرت تنبيه ندارد) بخشش براي موجود قوي است (تا در عين قدرت تنبيه يا انتقام ببخشد).

ــ براي  يتيم، بي خانمان يا  انساني كه جانش را از دست داده چه فرقي مي كند كه اين وحشيگري هاي ديوانه وار با نام استبداد انجام گيرد يا تحت لواي نامهايي توخالي مانند دموكراسي و آزادي باشد.

ــ ما به زودي بنياد اخلاق را از دست مي دهيم. ما از مذهب دست كشيده ايم. هيچ چيز مانند مذهب نمي تواند بر اخلاق چيره شود. به عنوان مثال يك فرد مذهبي نمي تواند خائن، ظالم يا هرزه باشد. و تمايل دارد در راه خدا قدم بردارد.

ــ ارزش زندگي بيش از آن است كه به سرعت از آن گذر كنيم.

ــ تغييري را كه آرزو داريم در ديگران ببينيم ابتدا بايد در خود ايجاد كنيم.

ــ بهترين راه پيدا كردن خود در اين است كه خود را وقف خدمت به ديگران بكنيد.

ــ هر گاه انگيزه شخصي مورد ترديد واقع شود همه اعمال او لكه دار مي شود.

ــ تنها ستمگري كه در اين دنيا مي توانم بپذيرم سكوت است.

ترجمه: علی یزدی مقدم

مطالب مرتبط: