عبارات كوتاه انگيزشي

 • دشمن «بهترين» «خوب» است.
 • به بردن و پيروزي فكر كن.
 • شما براي انجام كارهاي كوچك بسيار باهوش هستيد.
 • هميشه راه بهتري هست.
 • مردي كه هيچ اشتباهي نكرده است عملاً هيچ كاري نكرده است.
 • به خود اجازه اشتباه كردن بدهيد.
 • بهترين افراد، افراد مثبت نگر هستند.
 • بدون رنج و زحمت سودي حاصل نمي شود.
 • هيچگاه بيش از آنچه در توان شماست قول ندهيد.
 • سازماندهي كنيد.
 • در عمل مانند انسان هاي نخستين باشيد و در پيش بيني مانند يك استراتژيست.
 • تمام مشكلات كوچك تاكنون حل شده اند.
 • براي اينكه يك برنده باشيد تمام چيزي كه لازم داريد همه آن چيزي است كه داريد.
 • موفقيت به معناي بردن جنگ است و نه بردن هر ستيز و نزاعي.
 • نقشه هاي تهور آميز مانند مهره هاي شطرنج هستند. آنها حركت مي كنند ممكن است از دست بروند و ممكن است آغازگر يك بازي برده باشند.
 • يك مرد بخاطر مغز و دستانش حقوق نمي گيرد، بلكه بخاطر استفاده اي كه از آنها مي كند حقوق مي گيرد.
 • 12 ساعت كار كنيد ولي اهميت ندهيد كه اين نيمه اول شبانه روز است يا نيمه دوم آن.

مطالب مرتبط:

عبارات كوتاه انگيزشي (قسمت دوم)

سخنان بزرگان درباره تجربه

سخناني از گاندي

 سخنان متفكرين (تلاش و موفقيت)