عبارات كوتاه انگيزشي (قسمت دوم)

 • هميشه بايد به دنبال خطاي سيستم بود نه خاطي.
 • آفتاب به گياهاني حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد.
 • كسي كه به اميد شانس نشسته است سالها قبل مرده است.
 • رمز موفقيت شما در اين است كه كار و حرفه را استراحت خود قرار دهيد.
 • انسان تا حصار اطراف خود را خراب نكند نمي فهمد كه زنداني بوده است.
 • كارهاي هوشمندانه را پاداش دهيد هر چند همراه با خطا باشد.
 • سخاوت در زياد دادن نيست بلكه به موقع دادن است.
 • بحرانهاي بزرگ مردان بزرگ را بوجود مي آورد.
 • آدم باهوش دردسرهاي بزرگ را به دردسرهاي كوچك تبديل مي كند و دردسرهاي كوچك را از بين مي برد.
 • آنكه مي تواند نسبت به نيكي ديگران ناسپاس باشد از دروغ گفتن باك ندارد.
 • براي شب پيري در جواني چراغي بايد تهيه كرد.
 • با كار كردن، فرسوده شدن و از بين رفتن بهتر از باقي ماندن و زنگار بستن است.
 • آنچه شما درباره خود فكر مي كنيد خيلي مهمتر از انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند.
 • قناعت كيميايي است كه هر چه را لمس كند طلا مي شود.
 • خاموشي، آرايش دانا و پوشش نادان است.
 • افراد با ايمان قدرت ديدن كمكهاي خدا را دارند.

مطالب مرتبط:

عبارات كوتاه انگيزشي (قسمت اول)

سخنان بزرگان درباره تجربه

سخناني از گاندي

 سخنان متفكرين (تلاش و موفقيت)

راز ساده افراد موفق