جملات قصار از خوش بيني

 • خوش بيني دائمي يعني نيروي چند برابر تقويت شده.
 • خوش بيني پايه و اساس شجاعت است.
 • بعضي افراد زندگي را با نيمه پر ليوان به خوشي مي گذرانند و عده ديگر كل عمر خود را براي نيمه خالي ليوان حسرت مي خورند. اما حقيقت اين است كه ليواني با مقدار مشخص آب وجود دارد. و از اينجا به بعد به شما بستگي دارد.
 • خوش بيني حقيقتي است غير قابل انكار و همه ارزش آنرا مي دانند ولي بد بيني  هم وجود دارد حال انتخاب با شماست كه كدام يك را برگزينيد.
 • يك راه سخت كار كردن بدون دلگرمي و اميد است. در مقابل سخت كار كردن و خوش بين بودن راهي است كه هر كسي مي تواند باور  خويش را تقويت كند.
 • فرد خوش بين چيزي دارد كه كمتر محتاج شرايط و ابزار مي شود.
 • درست وقتي كه اتفاقات اطراف ما غير قابل كنترل مي شوند ما مي توانيم آنچه را در درون ما مي گذرد كنترل كنيم.
 • يك فرد خوش بيني در هر بلا و بد بختي يك فرصت مي يابد حال آنكه فرد بد بين در هر فرصت بد بختي ها را مي بيند.
 • اگر فكر كنيد كه كاري مي توانيد انجام دهيد يا فكر كنيد كه كاري را نمي توانيد انجام دهيد خوب حق باش شماست و همين گونه خواهد شد.
 • كمتر چيزي در دنيا قدرتمند تر از يك نيروي مثبت، يك لبخند، يك كلمه اميدوار كننده و يك «تو مي تواني» است. آنهم وقتي كه شرايط سخت فرا مي رسد.
 • خوشبختي باوري است كه به موفقيت منجر مي شود. هيچ چيز بدون اميد و اعتماد به نفس اتفاق نمي افتد.
 • هيچ انسان بد بيني تا به حال درباره اسرار انسان هاي موفق صحبت نكرده است، يا براي پيدا كردن يك سرزمين ناشناخته به دريا نرفته است، يا بهشت جديدي را در برابر روح انسان نمايان نساخته است.