شور و شوق خود را تغذيه كنيد.

احساسات نقش اساسي در ايجاد انگيزه بازي مي كنند. احساسات قدرت بزرگي اند كه مي توانند در راندن ما به هدف كمك كنند.

شور و هيجان يك حس است پس بايد آنرا تقويت كرد.

خود را به گونه اي مهيا كنيد كه گويي براي رسيدن به هدف، ولع سيري ناپذيري داريد. و البته فرقي نمي كند چه هدفي داريد. هر كاري كه بر احساسات شما اثر مثبت دارد انجام دهيد و از آنها براي رسيدن به هدف خود كمك كنيد.

ــ براي نتيجه گرفتن به اندازه كافي، سخت كار كنيد.

با نتيجه گرفتن براي خود انگيزه بسازيد. هر چه بيشتر كار كنيد نتايج بهتري خواهيد گرفت و هر چه نتايج بهتري حاصل شود شما انگيزه بيشتري خواهيد داشت و اين روند ادامه پيدا مي كند يعني هر نتيجه مثبت انگيزه اي مي شود براي نتيجه مثبت بعدي.

مثلاً وقتي كه مي خواهيد وزن كم كنيد اگر چند كيلوگرم اول را با شدت بيشتري كم كنيد و كمربند شما يك درجه تغيير كند اين بار براي اينكه سگك كمربند را يك درجه سفت تر ببنديد تلاش مضاعفي خواهيد كرد.

ــ مثبت ها را به افكار خود اضافه كنيد.

كتاب هايي بخريد كه به شما ايده ها و مهارت هاي جديد هديه مي كنند. داستانهاي افراد موفق را بخوانيد. موسيقي گوش كنيد كه اشتياق شما را زياد مي كند. گاه موسيقي در هنگام كار به شما كمك مي كند پس از آن استفاده كنيد. گاه بايد كمي پول خرج كنيد تا از اين حالت رخوت خارج شويد پس در اين زمان ترديد نكنيد.

ــ بر لحظه ها سوار شويد.

بعضي مواقع موفق هستيد و بعضي مواقع نيستيد. خوب اين كاملاً طبيعي است اين چرخه زندگي است.

وقتي موفق هستيد به راه خود با جديت بيشتر ادامه دهيد زيرا امواج موافق با شماست و به شما كمك مي كند. و مي توانيد در زمان كوتاه تر سود بيشتري ببريد، در حاليكه انرژي كمتري مصرف كرده ايد. وقتي كه احساس مي كنيد در شرايط خوبي به سر مي بريد از اين لحظه ها استفاده كنيد و بر آنها سوار شويد. تا بيشترين بهره را در كوتاه ترين زمان و كمترين انرژي ببريد. اين راه ها در عين سادگي بسيار مهم هستند. آنها را به كار گيريد تا حداكثر استفاده را ببريد.