زمانهايي تلف شده در طول عمر

در اين مقاله يك سري آمار جالب از زمانهاي صرف شده براي كارهاي مختلف در طول عمر براي آمريكايي ها ارائه شده است كه با كمي دقت حتماً تاييد مي كنيد كه دانستن آنها مفيد واقع مي شود. البته آنچه در اينجا مي بينيد زمانهايي است كه براي انجام كار و حرفه صرف نشده است. شما در پايان عمرتان چقدر عمر بي فايده خواهيد داشت؟

1086 روز در مريضي

3 سال در ميتينگ

8 ماه صرف باز كردن ايميل هاي بي مصرف كه بعضاً فرستنده آنها هم مشخص نيست.

17 ماه صرف نوشيدن قهوه و ديگر نوشيدني ها

2 سال صخبت با تلفن

5 سال منتظر خط واحد هسنتد        

9 ماه در ترافيك معطل مي شوند

4 سال براي پختن و خوردن

يك و نيم سال براي ازدواج و ملزومات آن

يك و نيم سال به لباس پوشيدن

7 سال در حمام

12 سال به تماشاي تلوزيون

3 سال به خريد

1 سال به دنبال چيزهايي كه نمي دانند كجا گذاشته اند مي گردند

24 سال مي خوابند.