سايتهاي ايراني 

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو
 

دانشگاه ها و مراكز علمي ايران

 

دانشگاه تهران

 دانشگاه تربيت مدرس

 دانشگاه شهيد بهشتي دانشگاه صنعتي شريف

 دانشگـاه اصفهـان

 دانشگاه آزاد اسلامی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

 دانشگاه علم و صنعت ايران

 دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشگاه بو علی سينا

 دانشگاه صنعت نفت

 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 دانشگاه شهید باهتر کرمان

 دانشگاه الزهرا

 دانشگاه شيـراز

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

دانشگاه تبريز

 جهاد دانشگاهی «معاونت آموزشی»

دانشگـاه علوم پزشکی تهــران

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 دانشگاه علوم پزشکی اهـواز

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 اسناد و مجلات ملي ايران

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 پژوهشگاه دانش های بنیادی

 دانشگاه علوم پزشکی شيراز

 دانشگاه علوم پزشکی گيلان

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  دانشگاه علامه طباطبائی