• ارسال کننده: میترا نامجو
 • تاریخ انتشار: 2017 / 08 / 30

آشنایی با واژگان مناقصه

در مقاله قبلی با عنوان “آشنایی با پیمان های اداری، مناقصه و مزایده” با روشهای انعقاد پیمان های اداری، گروه های کلی انعقاد پیمان و محاسن مزایده و مناقصه آشنا شدید. در این مقاله نیز کو شیده ایم شما را با مناقصه و واژگانی که در این رابطه قرار دارد آشنا کنیم. در ادامه به طبقه بندی انواع مناقصات و به ماده 30، 31 ، 13 و چند ماده دیگر این قانون اشاره می شود.

مناقصه چیست؟
تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

الف) مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

ب) مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون که مناقصه برگزار می نماید.

ج) مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

آشنایی با واژگان مناقصه

د) کمیته فنی بازرگانی: هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.

ه) ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارتست ار ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و) ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز) ارزیابی مالی: فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح) ارزیابی شکلی: عبارتست از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن ها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط) انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی  شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

یک) اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

دو) انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی) برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه مدت دار اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرار داد مشخص می شود.

طبقه بندی انواع مناقصات

الف) مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

 مناقصه یک مرحله ای:

مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

 مناقصه دو مرحله ای:

مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بزرگانی پیشنهادها لازم باشد، در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده(19) این قانون برنده مناقصه تعییین می شود.

ب_مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

مناقصه عمومی:

مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 مناقصه محدود:

مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه مناثصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر عدله تایید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه برای مناقصه گران صلاحیت دار{ براساس ضوابط موضوع(13) و (27) این قانون} به اطلاع مناقصه گران می رسد.

ماده (27)

در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار داد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.

انعقاد قرار داد

ماده 30_ در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 این آیین نامه میسر نباشد باید قرار داد منعقد شود.

ماده 31_ در قرار داد نکات زیر باید قید گردد:

 •  نام متعاملین.
 •  نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.
 •  مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
 •  ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاٌ تاخیر نماید.
 • الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.
 •  اقرار برنده مناقصه به این که از مشخصات کالا و یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
 •  اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرار داد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرار داد.
 •  بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرار داد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
 •  مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
 •  میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
 •  مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.
 •  اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337.
 •  سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
 •   سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آن که متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.
ماده 13_ ترک تشریفات مناقصه

الف_ در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، در صورتی که مجوز ترک تشریفات بدون قید نام مناقصه گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهی نامه صلاحیت یا گواهی استاندارد و پروانه بهره برداری در زمینه موضوع مناقصه الزامی است.

ب_ به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک کارهای پروژه به پیمان های جداگانه فقط بر اساس گزارش های مصوب واحدهای خدمات مشاوره صلاحیت دار مجاز است.

تنظیم: میترا نامجو

برگرفته از کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده. تدوین و گرد آوری: علی قره داغلی. با همکاری: آقایان محسن رجایی، نادر همایونی، محمد مراد خانی، حمید سادات.

این محتوا اختصاصاً برای یاد بگیر دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
برچسب ها: 

در یاد بگیر دات کام مشترک شوید و آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید

نظر شما چیست؟

پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید
بستن تبلیغات

تبلیغات اینترنتی در یاد بگیر دات کامصفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید