بازی تتریس و قرار دادن بلوک ها در کنار هم و کسب بیشترین امتیاز