0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
اون چی هست که اگر سرش را بزنی زنده می شود

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (20.8k امتیاز)
پاسخ شما خزنده است که اگر سر آن یعنی حرف اول آن خ را بردارید می شود « زنده »

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...