سخناني از حضرت علي (ْع) (قسمت اول)

 

 • شكست عدم پيروزي نيست بلكه شكست پيروزي آدم را به تأخير مي اندازد.

 

 • هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.

 

 • هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.

 

 • ثمره حسادت، بدبختي در دنيا و آخرت است.

 

 • تو اگر نيكي كني خود را گرامي داشته اي و به خودت نيكي كرده اي، اگر بدي كني خودت را خوار كرده اي و به خودت زيان رسانده اي.

 

 • گنجايش هر ظرفي با آنچه در آن نهند، تنگ مي شود جز ظرف دانش كه (هر چه در آن نهند) گسترش مي يابد.

 

 • بدهكاري زياد، راستگو را دروغگو مي كند و خوش قول را بد قول مي كند.

 

 • هر كه اطمينان داشته باشد كه آنچه خدا برايش مقدر كرده است به او مي رسد، دلش آرام گيرد.

 

 • زهد و بي اعتنايي به دنيا، بزرگترين آسايش است.

 

 • چه بسيارند عبرتها و چه اندك اند عبرت گرفتن ها!

 

 • در انتظار فرج باشيد و از رحمت خدا نوميد نشويد.

 

 • انصاف، برترين خصلت هاست.

 

 • هر كه خوراكش كم باشد، انديشه اش زلال گردد.

 

 • شنونده غيبت، مانند غيبت كننده است.

 

 • هر كس پاك دامني و قناعت ارمغان او شد، سرافرازي با او هم پيمان گشت.

 

 • برترين بخشندگي بخشش در تنگدستي است.

 

 • محبوب ترين مؤمن نزد خداوند كسي است كه مؤمن فقيري را در تنگدستي دنيا و گذران زندگي ياري رساند.

 

 • خوشا به حال آنكه به بندگان خدا نيكي كند و براي آخرت خود زاد و توشه برگيرد.

 

 • از گردش روزگار، گوهر مردان آشكار مي شود.

 

 • از طمع كاري است كه مردان گردن به ذلت و خواري نهند.