سفارش به آخرت گرايي

 

پس از ياد خدا و درود! همانا انسان گاهي خشنود مي شود به چيزي كه هرگز از دستش نمي رود.    و ناراحت مي شود براي از دست دادن چيزي كه هرگز به آن نخواهد رسيد.

 ابن عباس! خوشحالي تو از چيزي باشد كه در آخرت براي تو مفيد است، و اندوه تو براي از دست دادن چيزي از آخرت باشد، آنچه از دنيا به دست مي آوري تو را خشنود نسازد، آنچه در دنيا از دست ميدهي زاري كنان تاسف مخور، و همت خويش را به دنياي پس از مرگ واگذار.

منبع: نهج البلاغه

مطالب مرتبط: