سخناني از امام صادق «ع» (قسمت دوم)

صفحه قبل  صفحه بعد

 

 • دعا برمي گرداند قضا و حكم مقدري را كه سخت محكم شده، پس بسيار دعا كن كه دعا كليد هر رحمت و كاميابي براي هر حاجتي است، و بدانچه نزد خدا است نتوان رسيد جز با دعا، و براستي كه هيچ دري نيست كه آنرا زياد بكوبند جز آنكه زمينه و وسيله فراهم شود تا به روي كوبنده اش باز شود.   اصول كافي، ج4، ص232، ط اسلاميه ـ فلاح السائل، ص28

 

 • كسي كه پيشدستي در دعا نمايد (و هميشه و در هر حال به درگاه خدا دعا كند) در وقت نزول بلا دعايش مستجاب گردد و فرشتگان گويند: صدايي آشنا است، و دعايش باز نگردد. و كسي كه پيشدستي در دعا نكند (و فقط در وقت نزول بلا دست به دعا بردارد) دعايش در آن وقت مستجاب نگردد و فرشتگان گويند: اين آواز را نشناسيم.   اصول كافي، ج4، ص219 و 220

 

 • كسي كه بخواهد دعايش در حال سختي به اجابت رسد بايد در حال آسايش بسيار دعا كند.   اصول كافي، ج4، ص219 و 220

 

 • چهار دسته هستند كه دعايشان مستجاب نمي شود: 1ـ مردي كه در خانه بنشيند و بگويد: خدايا! به من روزي ده. خداوند به او مي گويد: مگر به تو دستور ندادم كه دنبال آن برو و در طلبش باش؟ 2ـ مردي كه زني در خانه دارد (و از او به تنگ آمده است) و دعا كند كه خدايا مرا از شر اين زن آسوده كن. خداوند به او مي گويد: مگر طلاق او را در اختيار تو قرار ندادم؟ 3ـ مردي كه مالي دارد و آن را تباه سازد و بيهوده خرج كند، آنگاه بگويد: خدايا به من روزي بده. خدا به او مي گويد: آيا من به تو دستور ندادم كه در خرج كردن ميانه رو باش و مالت را تباه نكن؟ 4ـ مردي كه مالي دارد و بدون شاهد و سند آن را قرض دهد (و بدهكار مالش را به او پس ندهد و آن مرد پيوسته به درگاه خدا دعا كند) خدا به او گويد: مگر من به تو دستور ندادم كه بي شاهد و سند قرض نده؟   بحارالانوار، ج93، ص360

 

 • هر گاه دلتان شكست دعا كنيد، زيرا دل تا پاك و خالص نشود شكسته نمي شود.   مكارم الاخلاق، ص315

 

 • حسن خلق روزي را فراخ كند.   بحارالانوار، ج71، ص396

 

 • چهار چيز است كه در هر كس باشد ايمانش كامل است و اگر از سر تا پايش گناه باشد چيزي از او كم نكند، فرمود: آنها راستگويي، امانت پردازي، شرم و حسن خلق است.   اصول كافي، ج3، ص159

 

 • بردباري براي ياري و نصرت انسان كافي است.   اصول كافي، ج3، ص175

 

 • اگر بردبار نيستي خود را به بردباري وادار كن.

 

 • سه چيز است كه مؤمن بر آنها حسابرسي و بازپرسي نشود: غذايي را كه مي خورد، جامه اي كه مي پوشد، همسر شايسته اي كه كمك كار او باشد و او را از انحراف جنسي حفظ نمايد.   تهذيب، ج7، ص401

 

 • امام صادق به جراح مدائني گويد: نمي خواهي مكارم اخلاق را برايت باز گويم؟ گفت: مي خواهم. فرمود:چشم پوشي از مردم، مواسات مرد با برادرش در مال و يادكردن خدا بسيار.   خصال صدوق، ج1، ص133

 

 • سه چيز است كه مردم طاقت آنرا ندارند: چشم پوشي از مردم، مواسات برادر با برادر ديني در مال خود و بسيار ياد خدا كردن.   معاني الاخبار، ص191

 

 • خداي تبارك و تعالي رسول خود را به مكارم اخلاق مخصوص فرمود پس خود را بيازماييد اگر آنها در شما هست خداي را سپاسگزار باشيد و زياده آنرا بجوييد و آنها را ده تا ذكر كرد: يقين، قناعت، شكيبايي، سپاسگزاري، بردباري، خوش خلقي، سخاوت، غيرت، شجاعت، جوانمردي.   خصال صدوق، ج1، ص133

 

 • مكارم ده چيز است كه اگر توانستي آنها در تو باشد آنها را فراهم كن زيرا ممكن است اينها در مرد باشد و در فرزندش نباشد و در فرزند باشد و در پدر نباشد، در برده باشد و در آزاده نباشد (يعني موروثي نيست): خضوع و ترس صادق، راستگويي در گفتار، پرداخت امانت، صله رحم، پذيرايي از مهمان، اطعام سائل، پاداش احسان، حفظ حرمت همسايه، حرمت داري از رفيق همراه و سرآمد همه اينها شرم و حياست.   خصال، ج2، ص431

 

 • وصيت امام صادق به عبداله بن جندب: اي پسر جندب پيوند كن با كسي كه از تو بريده، و عطا كن به كسي كه تو را محروم كرده، و نيكي كن به كسي كه به تو ستم كرده، درگذر همانگونه كه خود دوست داري از تو درگذرند، پس به عفو خدا نسبت به خودت پند گير، آيا نديدي كه خورشيد خدا بر نيكان و بدان بتابد، و بارانش بر صالحان و خطاكاران ببارد!   تحف العقول، ص 305

 

 • سه چيز است كه در هر كس بود خصلتهاي ايمان را به كمال رسانده: كسي كه بر ستم بردباري كند، و خشمش را فرو خورد، و به حساب خدا گذارده بگذرد و ببخشد، از كساني است كه خداي عز و جل بي حساب او را به بهشت برد، و شفاعت او را در مردمي به شماره قبيله ربيعه و مضر بپذيرد.