0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
باسلام من در 18 هفته و1روز سونوگرافی آنومالی دادم که بصورت زیر است آیا نرمال است لطفا من دا راهنمایی کنید
Bpd:38 mm
Hc:144mm
Fl:27mm
Ac:122mm
GA:17W6D
PRESENTATION:VARIABLE
Placental position:Anterior
Amniotic Fluid:Adequate
Fh:regular, ok
Activity:ok
sex:male
EFW:220gr
Lanteral ventricles diameter:ok
cisterna magna diameter:ok
Thoracic mass:Absent
Diaphragms:ok
vertebra :ok
Fluid filled stomach :present
small bowel echogenicity :ok
kidneys :ok
bladder :present
limbs proximal parts :present
umbilical cord :present
طول سرویکس : 38mm

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام
اگر طول سرویکس شما 38 میلی متر باشد بقیه نتایج آزمایش شما خوب است.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...