0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
ویرایش شده توسط
مفوم رده بالا درگیاه شناسی چیست

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)


با سلام

طبقه بندی "بالارده (Superclass)" در گیاه شناسی در زیر "فروهم‌زادان (Infracohort)" و بالای "رده (Class)" قرار دارد.

در گیاه شناسی از کلی ترین طبقات تا جزئی ترین  شامل موارد زیر است:

  •     دامنه یا بالافرمانرو (Domain یا Superkingdom)

        فرمانرو یا سلسله (kingdom)
            زیرفرمانرو (Subkingdom)
                رشته (Branch)
                    فروفرمانرو (Infrakingdom)

  •    بالادسته (Subdivision)

     دسته (Division)
           زیردسته (Subdivision)
               فرودسته (Infradivision)
                    ریزشاخه (Microphylum)

  •     بالاهم زادان (Supercohort)

        هم‌زادان (Cohort)
            زیرهم‌زادان (Subcohort)
                فروهم‌زادان (Infracohort)

  •     بالارده (Superclass)

        رده (Class)
            زیررده (Subclass)
                فرورده (Infraclass)
                    کوچک‌رده (Parvclass)

  •     کلان‌راسته (Magnorder)

        بالاراسته (Superorder)
            بزرگ‌راسته (Grand-order)
                مه‌راسته (Mirorder)
                    راسته (Order)
                        زیرراسته (Suborder)
                            فروراسته (Infraorder)
                                کوچک‌راسته (Parvorder)

  •     بالاخانواده (superfamily)

        زنجیره (برای پولک‌بالان) (Series)
            گروه (برای پولک‌بالان) (Group)
                خانواده (Family)
                    زیرخانواده (Subfamily)
                        فروخانواده (Infrafamily)

  •     بالاتبار (Supertribe)

        تبار (Tribe)
            زیرتبار (Subtribe)
                فروتبار (Infratribe)

  •     سرده یا جنس (Genus) یا تیره

        زیرسرده (Subgenus)
            بخشه  (Section)
                زیربخشه  (Subsection)

  •     بالا گونه (Superspecies) یا گروه‌ گونه

        گونه (Species)
            زیرگونه (Subspecies)
                جوره (variety)
                    زیرجوره (Subvariety)
                        دیسه (form)
                            زیردیسه (Subform)

در کشاورزی زیرگونه‌ای از گیاهان کشت شده وجود دارد به نام رَقَم (Cultivar).

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده مرداد 6, 1399 در بهداشت توسط حمید
...