0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در علمی توسط
0.78 میکرو متر چند دکا متر است؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
ویرایش شده توسط
هر دکا معادل 10 میلیون میکرو است یعنی میکرون 10 به توان هفت دکا است بنابراین 0.87 میکرو می شود 8.7ضرب در 10 به توان منفی 8 دکا

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 11, 1400 در علمی توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 19, 1398 در علمی توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 9, 1396 در علمی توسط بی نام
...