طرح پرسش جدید:

هیچ سوال بدون امتیاز مثبتی یافت نشد

...