نبرد رستم در برابر کافور _ داستانی از شاهنامه

نبرد جنگ های شاهنامه پیروزی سپاه ایران شکست تورانیان پهلوانان ایرانی رستم تهمتن گودرز طوس بیژن گیو دژهای ایرانیان لشکر کشی ایرانیان در برابر تورانیان

بیشتر ...

شکست سپاه توران – داستانی از شاهنامه

جنگ طوس با پسر سیاوش، داستان شاهنامه

جنگ ایران و توران در شاهنامه پیروزی ایرانیان و پادشاه کیخسرو و پهلوانان گودرز گرفتار شدن خاقان چین جنگاوری رستم و شکست سپاه توران و افراسیاب

بیشتر ...

رایزنی تورانیان برای جنگ با ایرانیان و آغاز نبرد

رایزنی تورانیان با ایرانیان_ شاهنامه

نبرد شاهنامه جنگ ایران و توران لشکر آراستن جنگ های شاهنامه حکیم فردوسی نبرد رستم تهمتن فرزند زال با اسب رخش با پهلوانان توران گرز تیر شمشیر

بیشتر ...

کشتن کاموس و رایزنی پیران با رستم – داستانی از شاهنامه

کشته شدن کاموس و آمدن پیران نزد رستم

داستان شاهنامه حکیم فردوسی جنگ ایرانیان و تورانیان نبرد رستم پهوانان جنگجو کاموس پیران هومان افراسیاب کشتن کمان تیر گرز شمشیر کین سیاوش

بیشتر ...

کشته شدن اشکبوس به دست رستم – داستانی از شاهنامه

کشته شدن اشکبوس به دست رستم_ شاهنامه

نبرد گیو، طوس با کاموس پهلوان توران، لشکر آراستن ایرانیان و تورانیان، پهلوانانی در شاهنامه فردوسی، گریختن رهام از جنگ، کشته شدن اشکبوس به دست رستم

بیشتر ...

رسیدن لشکریانی به کمک دو سپاه توران و ایران – داستانی از شاهنامه

ازدواج فریبرز و فرنگیس در شاهنامه

جنگ ایران و توران در شاهنامه فردوسی، نبرد لشکر طوس و گیو و گودرز با لشکر پیران و هومان از جنگ های شاهنامه برای خونخواهی سیاوش، آمدن رستم و فریبرز

بیشتر ...

محاصره سپاه ایران توسط تورانیان در کوه هماون – داستانی از شاهنامه

داستان شاهنامه، بخشیدن طوس و لشکر کشی به توران

به نثر در آوردن شاهنامه فردوسی،رسیدن سپاه ایران خسته و تشنه به کوه هماون،آمدن پیران به دنبال ایرانیان به سوی کوه هماون، شبیخون زدن ایرانیان

بیشتر ...

جنگ دوم ایرانیان و تورانیان – داستانی از شاهنامه

جنگ لشکر طوس با فرود

جنگ های شاهنامه از زبان حکیم فردوسی،هومان تورانیان، گودرز و سپهدار طوس ایرانیان، جادو کردن سپاه ایران برای شکست، کمک خواستن از رستم و زال

بیشتر ...

بخشیدن طوس و فرستادن او به توران – داستانی از شاهنامه

داستان شاهنامه، بخشیدن طوس و لشکر کشی به توران

خوار کردن طوس، بخشیدن گناه طوس، خسرو طوس را به توران زمین فرستاد، پیغام پیران به لشکر ایران،سپاه فرستادن افراسیاب،کشته شدن ارژنگ به دست طوس، نبرد هومان

بیشتر ...

کشته شدن بهرام و بازگشت سپاه ایران – داستانی از شاهنامه

کشته شدن بهرام داستانی از شاهنامه

بهرام به دنبال تازیانه خود،کشته شدن بهرام به دست تژاو،کشته شدن تژاو به دست گیو به کین بهرام،بازگشتن ایرانیان نزد کیخسرو

بیشتر ...

فرا خواندن طوس و سپردن لشکر به فریبرز – داستانی از شاهنامه

جنگ طوس با پسر سیاوش، داستان شاهنامه

گرفتن فرماندهی جنگ از طوس و سپردن آن به فریبرز به دستور کیخسرو،درنگ خواستن فریبرز از پیران،شکست ایرانیان در جنگ با تورانیان،بازگشتن بهرام بجستن تازیانه

بیشتر ...

شکست لشکر طوس از تورانیان – داستانی از شاهنامه

جنگ رستم با افراسیاب داستانی از شاهنامه

لشکرکشیدن طوس به کاسه رود و کشته شدن پلاشان به دست بیژن،رزم ایرانیان با تژاو،آگاه شدن افراسیاب از حمله سپاه طوس،شبیخون پیران به ایرانیان

بیشتر ...

کشته شدن فرود توسط لشکر طوس – داستانی از شاهنامه

جنگ لشکر طوس با فرود

رفتن فرود و تخوار به دیدن لشکر ایران،آمدن بهرام به نزد فرود،کشته شدن ریونیز و زرسپ،جنگ طوس با فرود، کشته شدن فرود، خودکشی مادر و زنان و دختران

بیشتر ...

رفتن طوس به ترکستان و جنگ با پسر سیاوش – داستانی از شاهنامه

جنگ طوس با پسر سیاوش، داستان شاهنامه

سخاوت کیخسرو، خونخواهی پدر، لشکر آراستن کیخسرو،رفتن طوس به ترکستان و جنگ با پسر سیاوش،آگاهی یافتن فرود از آمدن طوس و مشورت با مادرش جریره

بیشتر ...

بر تخت شاهی نشستن کیخسرو – داستانی از شاهنامه

پادشاهی کیخسرو

باز آمدن کیخسرو با پیروزی،بر تخت شاهی نشاندن کیخسرو،پادشاهی کیخسرو،سرکشی کیخسرو گرداگرد پادشاهی خود،پیمان بستن کیخسرو با کاوس تا با افراسیاب دشمن بماند

بیشتر ...

رسیدن کیخسرو، گیو و فرنگیس به ایران – داستانی از شاهنامه

کیخسرو به نزد کاوس شاه رسید

گیو نامه ای به گودرز و هم به کاوس نوشت و خبر از آمدن کیخسرو به ایران زمین داد، سرکشی طوس از کیخسرو، امتحان کیخسرو و فریبرز با فتح دژ بهمن

بیشتر ...

گیو 7 سال بدنبال کیخسرو بود

جستجوی گیو به دنبال سیاوش و یافتن او

در این داستان شاهنامه می خوانید:افراسیاب خسرو را به ختن فرستاد، نشستن رستم بر تخت افراسیاب، خواب دیدن گودرز، رفتن گیو به توران زمین و آوردن کیخسرو

بیشتر ...

جنگهایی که برای خونخواهی سیاوش درگرفت_ داستانی از شاهنامه

خونخواهی سیاوش

کشته شدن سودابه به دست رستم، نبرد فرامرز و لشکرکشی سرخه به جنگ رستم، لشکر کشیدن افراسیاب به کین پسر از داستان های شاهنامه فردوسی

بیشتر ...

زاده شدن کیخسرو و آگاهی یافتن کاوس از سیاوش _ داستانی از شاهنامه

زاده شدن کیخسرو و سپردن او به شبانان، داستانی از شاهنامه

در این داستان شاهنامه، به دنیا آمدن کیسخرو، سپردن او به شبانان توسط پیران، آگاه شدن کاوس از سیاوش را می خوانید، اشعار زیبای شاهنامه به نثر و نظم، ادبیات حماسی فردوسی

بیشتر ...

کشتن سیاوش به فرمان افراسیاب _ داستانی از شاهنامه

کشته شدن سیاوش به فرمان افراسیاب

در این مقاله داستان دیگری از شاهنامه با موضوع کشته شدن سیاوش به دستور افراسیاب را می خوانید، داستان های زیبای شاهنامه، ادبیات حماسی فردوسی طوسی، شعرهای شاهنامه، خواب دیدن سیاوش، زاری کردن فرنگیس نزد افراسیاب

بیشتر ...

افراسیاب کشوری را به سیاوش داد _ داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

در این مقاله داستانی زیبا و کهن از شاهنامه که فرمانروایی سیاوش را را به نثر بیان کرده می خوانید، ادبیات حماسی فردوسی طوسی به نظم و نثر، ادبیات حماسی شاهنامه فردوسی

بیشتر ...

پیمان بستن سیاوش با افراسیاب_داستانی از شاهنامه

پیمان بستن سیاوش با افراسیاب_داستانی از شاهنامه

داستان های شاهنامه ادبیات حماسی فردوسی طوسی شعرهای شاهنامه پیام دادن رستم به کاوس سیاوش و افراسیاب رستم و کاوس داستان ادبی شاهنامه جنگاوری سیاوش شعر

بیشتر ...

لشکرکشی سیاوش به جنگ افراسیاب _ داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

داستانی زیبا از شاهنامه فردوسی، داستانی زیبا و خواندنی از شاهنامه در این داستان شاهنامه سیاوش همراه با لشکری به جنگ افراسیاب می رود و خوابی که افراسیاب قبل از جنگ می بینید و …

بیشتر ...

گذشتن سیاوش از آتش_ داستانی از شاهنامه

گذشتن سیاوش از آتش_ داستانی از شاهنامه

این قسمت از داستان شاهنامه گذشتن سیاوش از کوه آتش می باشد که حکیم طوس آن را توصیف می کند

بیشتر ...

فریب دادن کاوس توسط سودابه_داستانی از شاهنامه

رفتن سیاوش به شبستان برای بار سوم_داستانی از شاهنامه

داستانهای شاهنامه این قسمت عشق سودابه و نیرنگ های او برای سیاوش نقل شده است فردوسی شاعر حماسه سرا ابیات زیبایی را برای این قسمت از داستان سودابه سروده است

بیشتر ...بستن تبلیغات

تبلیغات اینترنتی در یاد بگیر دات کامصفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید